Dernekler Hukuku

Ülkemizde, dernekçilik ve vakıfçılık, tarihten gelen bir alışkanlık, yardım ve şefkat duygusunun gelişmişliğinin sonucu, dini sebepler sonucu ve vazgeçilemez sosyal hayat projeleri sonucu olarak oldukça yaygındır. Hukukumuzda, dernek ve vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, kötüniyete müsait yapıları sebebiyle sıkı denetim öngörülmüş, ve herhangi bir prosedür eksikliğinde ciddi para ve hapis cezaları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bu tüzel kişiliklerin kuruluşu ve işleyişi yorucu ve oldukça zaman alıcıdır. KBS Hukuk Bürosu, dernekler ve vakıflar bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davaları
 2. Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan tazminat davaları
 3. Dernek ve vakıfların, amaçları doğrultusunda açtıkları davalar
 4. Dernek ve vakıfların kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalar
 5. Dernek ve vakıfların ticari davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri
 2. Dernek ve vakıfların işleyişlerinin ve defterlerinin denetlenmesi
 3. Dernek ve vakıfların tesis ve işletmelerinin hukuki denetimi
 4. Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimi
 5. Dernek ve vakıfların, dernekler masası ile olan ilişkilerinin hukuki denetimi
 6. Federasyon ve konfederasyon kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi
 7. Her türlü sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. Tesis ve işletmeler bakımından ticaret hukuku danışmanlığı
 9. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
Scroll to Top